Skip links

Politica de confidențialitate

1. Introducere

1.1. Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica”) se aplică la nivelul PERSONAL CREDIT ADVISOR S.R.L. [cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 5, Str. Frunte Lata nr. 3, CAM. 1, Bloc P16, Scara 1, Etaj 6, Apartament 21, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/482/2012, cod fiscal 29563398, cont bancar RO65BTRLRONCRT0394138102] și guvernează modalitatea de colectare, stocare, transfer și distrugere a datelor personale în posesia cărora aceasta intră pe durata exercitării activității sale autorizate constând în activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii.

1.2. Politica este redactată în conformitate cu și în aplicarea dispozițiilor Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („RGPD”) și a legislației naționale de implementare precum Legea nr. 190/2018 privind privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului și urmărește să stabilească modul în care PERSONAL CREDIT ADVISOR S.R.L. prelucrează datele personale atât prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul platformei online/site-ului www.themoneyadvisor.ro cât și prin utilizarea unor materiale și documente în format hardcopy (printat).

1.3. Prezenta Politică este pregătită în considerarea calității PERSONAL CREDIT ADVISOR S.R.L. atât de operator, cât și împuternicit, conform prevederilor RGPD.

1.4. PERSONAL CREDIT ADVISOR S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prezenta Politică, ori de câte ori intervin modificări ale legislației europene și naționale în materia protecției datelor personale, respectiv ori de câte ori intervin modificări ale serviciilor prestate de aceasta de natură să afecteze natura datelor personale prelucrate, modalitățile de colectare, transmitere, stocare, distrugere etc. În acest sens, vă rugăm să verificați periodic Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care nu sunteți de acord cu aceste modificări vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul themoneyadvisor.ro sau platforma online https://moneyadvisor.4apply.com.

1.5. Prin contactarea PERSONAL CREDIT ADVISOR S.R.L. în orice modalitate, mijlocită sau nemijlocită (inclusiv prin intermediul platformei online/site-ulthemoneyadvisor.ro), înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

2. DEFINIȚII ȘI TERMENI

În conformitate cu prevederile RGPD, termenii scriși cu majusculă în cuprinsul prezentei Politici, au următorul înțeles:

„Autoritatea de Supraveghere” înseamnă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România sau orice alt organism care în conformitate cu prevederile Legislației are atribuții în materia protecției Datelor cu caracter personal;

„Categorii speciale de date personale” înseamnă categoriile de date referitoare la rasă, etnie, orientare politică, religie, convingeri filozofice sau de natură similară, apartenență sindicală, date privind starea de sănătate, date despre viața sexuală, codul numeric personal sau un alt cod ori număr având o funcție de identificare cu aplicabilitate generală;

„Date Personale” sau „Date cu caracter personal” înseamnă orice date care pot conduce la identificarea unei persoane fizice, fie direct, fie prin corelare între acestea, ca de exemplu nume, prenume, fotografie, vârstă, sex, naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, adresă IP, ocupație, venit, cont bancar, orientare politică, religie, semnătură și care sunt protejate în baza Legislației aplicabile;

„Date personale referitoare la condamnări penale” înseamnă o categorie specială de Date personale care privesc fapte penale și contravenții și / sau grațieri săvârșite de Persoana vizată;

„Încălcarea securității Datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a Datelor cu caracter personal;

„Legislația privind protecția Datelor Personale” înseamnă toate legile și reglementările aplicabile în România, incluse fiind dar fără a se limita la legile naționale și/sau RGPD, ghidurile emise fie de organismele competente la nivel european, fie de către Autoritatea de Supraveghere, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor privind Prelucrarea Datelor cu caracter personal;

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, Operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„Persoană împuternicită de Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului;

„Persoana vizată” înseamnă persoana identificată sau identificabilă la care se referă Datele cu caracter personal; pentru evitarea oricăror neclarități, în înțelesul prezentei Politici, Persoanele vizate pot fi , clienți, membrii familiei clienților, reprezentanți ai clienților, și orice alte persoane fizice ale căror Date cu caracter personal sunt prelucrate de PERSONAL CREDIT ADVISOR S.R.L. în activitatea sa ori pentru atingerea scopurilor economice urmărite de acesta;

„Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de Date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

„Procedură internă” înseamnă orice document elaborat la nivelul PERSONAL CREDIT ADVISOR S.R.L. care conține prevederi privind Prelucrarea și/sau Transferul Datelor cu caracter personal, indiferent de denumirea acordată acestuia;

„RGPD” înseamnă Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

„Subîmputernicit” înseamnă orice persoană, fizică sau juridică, desemnată de Persoana împuternicită de Operator pentru a prelucra Datele cu caracter personal în numele și pe seama PERSONAL CREDIT ADVISOR S.R.L.

„Transfer” înseamnă divulgarea sau punerea în orice alt mod la dispoziţia terţilor (incluzând Subîmputerniciții) a Datelor cu caracter personal, fie prin trimiterea Datelor cu caracter personal către respectiva terţă parte, fie prin permiterea accesului la aceste date prin alte mijloace; stocarea și copierea de siguranță vor fi considerate transfer în sensul prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal.

3. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

În activitatea sa, inclusiv prin intermediul site-ului www.themoneyadvisor.ro sau a platformei online https://moneyadvisor.4apply.com PERSONAL CREDIT ADVISOR S.R.L. prelucrează următoarele categorii de date:

1. Date de identificare: nume, prenume, numele la naștere al persoanei (acolo unde este cazul), numele și prenumele părinților, numele înainte de căsătorie, CNP, seria și numărul actului de identitate, al pașaportului, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mail, telefon (fix, fax, mobil), identificator online, cetățenie;

2. Informații referitoare la ocupație: